Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

ΟΡΙΣΜΟΣ"ΠΟΤΕ ΔΕΧΩΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ?

Αυτό που με βρίσκει σύμφωνο με τους επιστήμονες είναι η απλή και "στεγνή" λογική τους.Αυτο που δέχονται και μαζί τους πάντοτε και εγώ είναι ο ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Συμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά , μια ιστορία αποτελεί πραγματικό γεγονός όταν συγκροτείτε κυρίως από εξη πράγματα και είναι τα εξής.....

Α)Αν υπάρχουν ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ η τουλάχιστον ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Β)Αν διασταυρώνονται οι πηγές και οι πληροφορίες (Αν υπάρχει μόνον μια πηγή αναγκαστικά δεχόμαστε μόνον αυτήν)

Γ)Αν συμφωνεί η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΑΠΑΝΗ (διάφορα ευρήματα κλπ που συνάδουν με την ιστορία).

Δ)Αν αποδεικνύετε η ενδείκνυστε Γεωγραφικά.

Ε)Αστρονομικά (πχ βλέπε τα στοιχεία του Ομήρου και άλλων)

Ζ)Ανθρωπολογικά

Αυτούς τους λογούς απεφάνθησαν οι επιστήμονες όπως Αρχαιολόγοι και Ιστορικοί από τα πανεπιστήμια του Δουβλίνου της Οξφόρδης του Μονάχου της Μόσχας και του Χάρβαρντ.

Ισοκράτης …περί Ελληνικής παιδείας

Τι λέει πραγματικά ο Ισοκράτης για τους μετέχοντες Ελλ. Παιδείας

Πουθενὰ δὲν ἀναφέρει ὁ Ἰσοκράτης (οὒτε ἂλλος Ἓλλην συγγραφεὺς) ὃτι “Ἓλληνὲς εἰσι οἱ μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας”. Ἡ ρῆσις αὐτὴ, τὴν ὁποίαν κατά κόρον ἐξεμεταλεύθησαν τὰ Μ.Μ.Ε., εἶναι χαλκευμένη, παράφρασις, παρερμηνεία, διαστρεύλωσις τοῦ 50οῦ ἐδαφίου απὸ τὸν “Πανηγυρικὸν” τοῦ Ἰσοκράτους, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν πραγματικότητα διατυπώνει, σαφῶς, τελείως αντίθετη ἒννοια. (Γι’ αὐτὸ δὲν ἐπιθυμοῦν κάποιοι νὰ διδάσκωνται τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εις τὰ σχολεῖα: γιὰ νὰ μποροῦν διάφοροι ἐπιτήδειοι, νὰ ἐρμηνεύουν τὰ ἀρχαῖα κείμενα ὃπως τοὺς βολεύει).

Ὁ Ἰσοκράτης, λοιπὸν, πλέκων τὸ ἐγκώμιον τῆς πνευματικῆς αἲγλης τῶν Ἀθηνῶν, γράφει ἐπὶ λέξει:
“…. ΤΟΣΟΥΤΟΝ Δ’ ΑΠΟΛΕΛΟΙΠΕΝ Η ΠΟΛΙΣ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΩΣΘ΄ ΟΙ ΤΑΥΤΗΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΕΠΟΙΗΚΕ ΜΗΚΕΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΔΟΚΕΙΝ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ Η ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ.”

Τὸ ρῆμα “πεποίηκε” καὶ τὸ τὸ ἀπαρὲμφατον “δοκεῖν”, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὁ Ἰσοκράτης, δὲν ἒχουν τεθῆ τυχαίως. Ὃπως παρατηρεῖ καὶ ὁ σχολιογράφος τῶν Κωδίκων, ὁ Ἰσοκράτης πάντοτε “σαφεῖ τῇ λέξει κέχρηται” (vita 1.10). Σημειωτέον δὲ, ὃτι συνεπλήρωνε καὶ ἐτελειοποιοῦσε τὸν “Πανηγυρικὸ” περισσότερο ἀπὸ δέκα ἒτη, προκειμένου νὰ τὸν ἀπαγγείλη κατὰ τὴν ἑκατοστὴν Ὀλυμπιάδα – τὸ 380 π.ν.χ.-, ὃπου, ὡς γνωστὸν, συμμετεῖχον ΜΟΝΟΝ Ἓλληνες.
Τὸ ρῆμα “ποιῶ” σημαίνει κατασκευάζω, φτιάχνω, δημιουργῶ. Τό μέσον (μέση φωνὴ) “ποιούμαι” σημαίνει ὑπολαμβάνω, νομίζω: “συμφορὰν ποιοῦμαι” = θεωρῶ ὡς συμφορὰν (ἀνάλογες σημερινὲς ἐκφράσεις: “περιποιημένη συμπεριφορὰ”, “κατασκευασμεύνη ὑπόθεσις”, “φτιαχτὸ ζήτημα”.
Τὸ δὲ ρῆμα “δοκῶ” σημαίνει ὑποθέτω, νομίζω, φαντάζομαι: δοκεῖ = φαίνεται, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν πραγματικότητα. “Τά δοκούντα –μόνον – τῷ δοκοῦντι εἶναι ἀληθῆ” τονίζει ὁ Πλάτων εἰς τὸν διάλογον “Θεαίτητος” (158 Ε).

Ὁ Ἰσοκράτης λοιπὸν ἁπλῶς διαπιστώνει:
“Ἡ πόλις μας (δηλαδή αἱ Ἀθῆναι, ἡ Ἑλλὰς Ἑλλάδος κατὰ τὸν Θυκυδίδη), τόσον ἒχει ἀφήσει πίσω της (“ἀπολέλοιπε”, “ἐξεπέρασε”) ὡς πρὸς τὴν φρόνησιν τοὺς ἂλλους ἂνθρώπους, ὣστε οἱ μαθηταὶ αύτῆς ἒγιναν διδάσκαλοι ἂλλων καὶ τὸ ὂνομα τῶν Ἑλλήνων πεποίηκε ( = ἐδημιούργησε τὴν πεποιημένην, πλαστὴν ὲντύπωσιν) δοκεῖν εἶναι ( =νὰ φαίνεται ὃτι εἶναι –δίχως ὃμως νὰ εἶναι) χαρακτηριστικὸν ὂχι πιὰ τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας καὶ νὰ ἀποκαλοῦνται Ἓλληνες (δὲν τοὺς ἀποκαλοῦμε ἐμεῖς) μᾶλλον οἱ μετέχοντες τής ἡμετέρας ἐκπαιδεύσεως παρὰ (οἱ μετέχοντες) τῆς κοινῆς φύσεως ( =γεννήσεως, καταγωγῆς).

Δηλαδὴ, κάτι παρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ γίνεται σήμερα μὲ τοὺς καθηγητὲς ξένων γλωσσῶν. Οἱ μαθηταὶ λένε: “ἡ γαλλίδα”, “ἡ γερμανίδα”, “ὁ ἂγγλος”, κ.ο.κ., ἐννοώντας τοὺς -Ἓλληνες- καθηγητὰς, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν αὐτὲς τὶς γλῶσσες.

Γι’αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἐτακτοποίησε τὸ ἀνεφυὲν πρόβλημα, καθορίζοντας ὡς “ἑλληνίζοντας” (καὶ ὂχι “Ἓλληνας”) τοὺς ξένους τοὺς διδάσκοντας ἑλληνικὰ. Ἒτσι ἒχομε τοὺς “ἑλληνίζοντας” Ἰουδαίους, δηλαδὴ τοὺς ὁμιλοῦντας τὴν Ἑλληνικὴν, καὶ γενικῶς τοὺς συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι εἰς τὰ κράτη τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς Δύσεως, ὡμιλοῦσαν, ἒγγραφον καὶ ἐδίδασκον τὰ Ἑλληνικὰ.

“Ἑλληνιστὴς” μέχρι σήμερα, εἶναι ὁ ἑλληνόγλωσσος ἀλλοδαπὸς, ὁ καθηγητὴς τῶν Ἑλληνικῶν. Λόγου χάριν, ἡ Γαλλίδα ἑλληνίστρια Ζακλὶν ντὲ Ρομιγὺ, ὁ Ἱσπανὸς ἑλληνιστὴς Φεδερίκο Σαγρέδο, ὁ Ἱσπανὸς ἑλληνιστὴς Χουὰν Κοντὲρχ, καθηγητὴς εἰς τὸ πανεπισήμιο st. Andrews τῆς Σκωτίας, ὁ ὁποῖος ἀναγράφει εἰδήσεις στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὸν ἱστοχῶρο του http://www.akwn.net/ κ.ἂ.

Καὶ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξη τυχὸν παρεξήγησις γύρω ἀπὸ τὴν λέξι “μαθηταὶ” (οἱ ταύτης μαθηταὶ γεγόνασι διδάσκαλοι τῶν ἂλλων) διευκρινίζομε ὃτι οἱ μαθηταὶ οἱ ὁποίοι συνέρρεον εἰς τὶς Σχολὲς τῶν Ἀθηνῶν δὲν ἦσαν μόνον Ἓλληνες, ἀλλὰ καὶ ξένοι ἀπὸ Ἀνατολὴ καὶ Δύσι. Αὐτοὶ, γυρίζοντας στὶς πατρίδες των, ἐδίδασκον ἑλληνικὰ ὡς “Ἓλληνες διδάσκαλοι” καὶ μετέπειτα “ἑλληνοδιδάσκαλοι”.

(Απόσπασμα επιστολής τής εξαιρέτου φιλολόγου Άννας Τζιροπούλου – Ευσταθίου, πρός τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ. Κων. Στεφανόπουλο, τήν 6η Νοεμβρίου τού 2000, η οποία εδημοσιεύθη σέ τεύχος τού περιοδικού “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”)

ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ 2012

Παιδια θα σας πω κατι και θελω να ειναι ανευ παρεξηγησεως.Γνωριζω οτι αγαπατε την Πατριδα μας με ολη σας την ψυχη και δεν θελω να σας κανω εχθρους.Αλλα οταν διαβαζετε Λιακοπουλο,Κεραμυδα,Φουρακη,Καλογερακη και δεν ξερω ποιον αλλο,σας παιρνει τα μυαλα.Σας ικετευω, αν δεν γνωριζετε ποτε ξεκινησανε ολα αυτα ευχαριστως να σας πω.Ο συγγραφεας Ντενικεν εγραψε πρωτος και επειτα ο Ζιτσιν και ο Αρθουρ κλαρκ και αλλοι.Ο πρωτος και ο τριτος μιλουν καθαρα για μηθιστοριματα.Ο δευτερος ομως ειναι αυτος που εκανε την μεγαλη ζημια περνωντας τις φαντασιωσεις του ως αληθειες και με ψευδεις οπως εχει αποδειχτει ακομη και απο τους ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ αρχαιολογους και ιστορικους "αποδειξεις-ενδειξεις".Ηρθανε επειτα απο καιρο καποιοι δικοι μας (Ελληνες) οι οποιοι βρηκανε "ευφωρη γη" και την εκμεταλευτικανε.Αυτοι οι ανθρωποι αν δεν εχουν κακο σκοπο τοτε ειναι το λιγοτερο και η ιδιοι τους αφελεις.Θελουνε να πουλανε βιβλια,το καταλαβαινω,ομως το κανουνε επανω στην αγνοια του κοσμου.Και τελικα το μονον που καταφερνουνε ειναι να τον μπερδευουνε και να τον αποσπουνε αποτην αληθινη γνωμη.Πολλοι δε απο αυτους ειναι και τσιρακια της παγκοσμιοποιησης οπως ο Ζιτσιν.Και για να μην μπερδευοσαστε παραπανω θα σας πω το εξης.Το μονον ευκολο,κυριως στην εποχη μας, ειναι να ριξεις τις ευθηνες σε καποιον αλλον.Ποιος ειναι αυτος που ολοι κατηγορουν αμεσως και ως εξηλαστηριο θυμα "ευχαριστως" την πληρωνει? Οι εβραιοι.....ΟΧΙ, σε καμια περιπτωση δεν παιρνω το μερος τους,αλλωστε απεδειξαν και αυτοι το ποιων τους).Αλλα δεν ειναι δυνατον να φταινε ολοι οι εβραιοι αλλα και μονον αυτοι.Θελετε πειτε οτι ειναι οι Σιωνιστες , θελετε οι τραπεζιτες,οποιοι και να ειναι,δεν ειναι παρα μια ελιτ λιγων ανθρωπων με πολλα τσιρακια και σηγουρα εχει μεσα ολες τις φυλες.Ειναι το μεγαλο κακο της εποχης και είναι ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ.Οταν δεν γνωριζεις τον εχθρο μπορεις να βαλεις κατά παντων και το πιο ευκολο είναι για καποιους να σου υποδειξουν εναν εχθρο.Κανω τον κοπο να γραψω όλα αυτά διοτι θεωρω ότι πολλοι συμπατριωτες μου εχουν πεσει θυματα επιτιδιων λογω αγνοιας.Ευχαριστω για την προσοχη σας.

ΥΓ….Σας αποστελω και έναν συνδεσμο ώστε να δειτε και μια ακομη γνωμη από σοβαρους επιστημονες.

http://www.youtube.com/watch?v=fRK2GGJo36U

http://www.youtube.com/watch?v=_pqdcf7wG3M&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7wsAFE51lWQ&feature=related

ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ ΤΟΥ ΧΟΠΚΙΝΣ

Άλλη μια κατευθυντήριος δύναμη.Νομιζω ότι είναι σοφό να μην πέφτουμε στην παγίδα τους.Εκει θέλουν να σπρώξουν τον κόσμο τωρα.Προσεξε να δεις πως παίζουν...είναι δυνατόν να έχουν τόση τεχνολογία από τους εξωγήινους και να μην έχουν βρει λύση για να ξεπεράσουν τα εμπόδια της σίτισης του κόσμου η έστω να μην διαθέτουν τρόπους να σταματούν πολεμους?Υποτιθετε πως οι πιο εξελιγμένες κοινωνίες όταν έχουν κάνει τόσο μεγάλα άλματα στο σύμπαν, έχουν λύση αυτά τα προβλήματα προκαιρου.Το πιο "απλό" θα ήταν να ερχόταν από την αρχή ξεκάθαρα και φανερά σε όλους για να μας βοηθησουν.Αλλα μπουρδες,για αυτό και παρουσιάζουν τα μυθιστορήματα ως πραγματικοτητα.Μη πέφτετε λοιπόν στην παγίδα της παγκοσμοιοποιησης.Οπως έχω ξαναπεί και σε άλλους , σκοπός τους είναι να σου δώσουν έναν τρόπο σκέψης και μια κατεύθυνση που αυτοί θέλουν ,ώστε να σε αποσπούν από την καθημερινότητα και να νομίζεις ότι τώρα υπάρχει κάτι καινούργιο και διαφορετικό.

Αυτό δεν αναιρεί ότι άλλες μορφές ζωής υπάρχουν.

LINKS - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Κατάλογος αξιόλογων ιστοσελίδων
(184 μέχρι στιγμής ...)

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ , ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΙ


Παρουσιάζουμε εδώ όσες σελίδες κατά της Νέας Τάξης και της παρακμής μπορέσαμε ( μέχρι στιγμής ) να εντοπίσουμε . Η έρευνα συνεχίζεται .
( σημείωση : Οι ιστοσελίδες των αρχαιοελληνιστών είναι εντυπωσιακά πολλές και ξεφυτρώνουν συνεχώς νέες )
Στην διεύθυνση pitago99@gmail.com μπορείτε να στέλνετε τις αξιόλογες ιστοσελίδες που εντοπίσατε ( για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο ) .

Δυστυχώς πολλές απο τις ιστοσελίδες δεν αναφέρουν τόπο κατοικίας του συντάκτη τους και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥ ( βλέπε http://sites.google.com/site/pitago99/home ) .

Μερικές δεν έχουν κάν e-mail επικοινωνίας . Αυτό βλάπτει αποκλειστικά τον Ελληνοπρεπή Χώρο . Οι "περιούσιοι" σε έχουν φακελώσει απο την στιγμή που πρωτοδημοσίευσες στο διαδίκτυο . Γιατί να μην σε γνωρίζουν και οι ομοϊδεάτες σου ;


http://ellinon-pnevma.blogspot.com/ Αρχαιοελληνισμός

http://ellanioi-olympioi.blogspot.com/ Αρχαιοελληνισμός

http://orfikitheologia.blogspot.com/ Ορφική Θεολογία .


http://www.greatlie.com/ Ο Μιχάλης Καλόπουλος ξεσκεπάζει τα ψεύδη της "Αγίας" Γραφής

http://www.rassias.gr/1047.html Ες Παγάν . Βλάσσης Ρασσιάς . Αρχαιοελληνισμός

http://amphiktyon.blogspot.com/ Οι απόψεις του στρατηγού Κων/νου Κωνσταντινίδη

http://espolegion.blogspot.com/ Εθνικοσοσιαλιστές

http://ethnikoi.org/ Έλληνες αρχαιοελληνιστές της Αυστραλίας

http://www.mavroskrinos.blogspot.com/ Αντισιωνιστές - Αντικαπιταλιστές

http://www.omakoio.gr/indexgreek.htm Μεταφυσικά και Απόκρυφα του Νικολάου Α. Μαργιωρή


http://pyrisporos.blogspot.com/ Αρχαιελληνιστές

http://www.fotodigitalshop.com/m2000/index.html Ο Γεώργιος Καρράς καταθέτει τις προτάσεις του για την παιδεία


http://prox25oros.blogspot.com/ Φιλοσοφικό μυθιστόρημα .

http://www.geocities.com/athens_5th_century/ Για τον Χρυσό Αιώνα της αρχαίων Αθηνών .


http://hellenicrevenge.blogspot.com/2008/08/blog-post_3582.html Θέματα Ελληνισμού . Οξύς , καίριος λόγος κατά της Νέας Εποχής .

http://ellines-energoi-polites.blogspot.com/ Έλληνες Ενεργοί Πολίτες


http://www.macedoniaontheweb.com/forum/ Φόρουμ για Εθνικά θέματα .

http://www.neos-forum.com/ Φόρουμ για εθνικά θέματα . Της Νεολαίας ΛΑΟΣ .


http://www.toxolyros.gr/forum Αρχαιοελληνικό φόρουμ .http://www.epanellinismos.com/ Αρχαιοελληνιστές


http://www.12830.gr/dhmiourgies/gnorise-to-dwdekatheo.html Δωδεκαθεϊστές .


http://www.eamb.gr/text1/giati_eam.htm Ένας τίμιος πολίτης καταθέτει τις πολιτικές του απόψεις .https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=http%3A%2F%2Fdiotima1.blogspot.com%2F Αρχαιοελληνιστέςhttp://ermionh.blogspot.com/ Αρχαιοελληνιστές

\
http://egersis.blogspot.com/ Εθνικά θέματα . Κατά των υπηρετών της Νέας Τάξης .

http://www.antibaro.gr/ Κατά της νέας Τάξης . Αντίβαρο στην ιδιωτεία ( ηλιθιότητα ) . Ο τίτλος τα λέει όλα !

http://www.noiazomai.net/ Εθνικά θέματα


http://mpoum.blogspot.com/ Εθνικά θέματα . Απο μαθητές .


http://antisofistes.blogspot.com/2008/01/blog-post.html Εθνικά θέματα .

http://www.talosf.gr/ Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ . Αρχαιοελληνικά θέματα .

http://atomakaikeno.wordpress.com/ Αθεϊσμός - Αρχαιοελληνισμός .


http://northmacedonians.blogspot.com/ Για τους Έλληνες των Σκοπίων .


http://doriforos.blogspot.com/ Εθνικά θέματα


http://www.kalami.net/ Η εφημερίδα ΚΑΛΑΜΙ σε ηλεκτρονική μορφή .

http://diaforetikimatia.blogspot.com/ Εθνικά θέματα

http://blackblogofcommunism.blogspot.com/ Αντικομμουνιστικό . Ένας απλός πολίτης καταθέτει τις απόψεις του

http://meionothta.blogspot.com/ Εθνικά θέματα


http://faiokokkinometwpo.blogspot.com/ Για τον Φυλετικό Σοσιαλισμό

http://www.anthitoukakou.blogspot.com/ Κατά της παρακμής και της βλακείας !

http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=32 Οι απόψεις του πολίτη Ιάσονα Σχίζα . Αξιόλογο εργαλείο ενημέρωσης !

http://www.geocities.com/epsilonband/ Αρχαιοελληνισμός . Οι απόψεις του πολίτη Γιάννη Φραγκούλη .

http://politis-gr.blogspot.com/ Ένας απλός πολίτης γράφει σε ήπια γλώσσα προς την σωστή κατεύθυνση .

http://ehetlaios.blogspot.com/ και http://psychorreon.blogspot.com/ Οι απόψεις ενός αρχαιοελληνιστή φοιτητή . Πολυγραφότατος !

http://resaltomag.gr/ Το περιοδικό ΡΕΣΑΛΤΟ .

http://www.krassanakis.gr/macedonia.htm Εθνικά θέματα . Οι απόψεις του πολίτη Κρασσανάκη .

http://outopos.wordpress.com/ Ένας απλός Κύπριος πολίτης που θέλει να γίνει πρόεδρος της Κύπρου .

http://www.noitikiantistasis.com/wordpress/?p=719 Αντίσταση στη Νέα Τάξη .

http://www.e-grammes.gr/article.php?id=3306 Εθνικά θέματα .

http://greece-salonika.blogspot.com/2008/07/blog-post_798.html Εθνικά θέματα


http://www.ch-kiatipis.com/e-books/index.htm Ο πολίτης Κιατίπης προσφέρει δωρεάν τα ηλεκτρονικά βιβλία του !

http://www.costasmaritsas.com/ Ο πολίτης Κώστας Μαρίτσας προσφέρει δωρεάν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο του !

http://greek.pblogs.gr/2007/05/1-to-dhmosio-kai-o-anwmalos-tropos-skepshs-toy-neoellhna.html Ένας πολίτης του γράφει τις σκέψεις δια το φρενοκομείον "Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ" !

http://www.kapatel.gr/matrix/science/ Οι απόψεις του πολίτη Ρέλλου .

http://www.nickmaine.info/ Απο το εξωτερικό . Ειδήσεις που δεν δημοσιεύονται στις εφημερίδες της Νέας Εποχής

http://blog-arxeio.blogspot.com/ Εθνικοσοσιαλισμός

http://www.elora.gr/portal/ Η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/ Απο το εξωτερικό

http://greekmythology.com/ Αρχαία Ελληνική Μυθολογία

http://www.myspace.com/xaristikivoli Επαναστατικός Προλεταριακός Εθνικισμός . Εθνικοσοσιαλισμός και Τσε Γκεβάρα .

http://www.chronidis.gr/s1/ Αρχαιοελληνισμός . Χριστοδουλάρης Σωκράτης

http://zhteitai-komma.com/ Οι απόψεις ενός πολίτη

http://www.infonewhumanism.blogspot.com/ Ο πολίτης Κώστας Λάμπρου γράφει τις απόψεις του
http://www.globala.blogspot.com/
http://www.epithesh.blogspot.com/
( του ιδίου )

http://nalambis.blogspot.com/ Οι απόψεις του πολίτη Ναπολέοντα Παπαδόπουλου
http://kosmoexerevnitis.blogspot.com/ ( του ιδίου )


http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/01/blog-post_4845.html Εθνικά θέματα

http://patriotismos.wordpress.com/ Εθνικά θέματα

http://logos-antilogos.blogspot.com/ Μια δόση σκέψης προς τη σωστή κατεύθυνση


http://troktiko.blogspot.com/2008/06/blog-post_4690.html
Πολύ γνωστό blog .http://www.ydrohoos.gr/proti.htm Ο Παναγιώτης Τραϊανός εκθέτει τις απόψεις του .

http://www.enkripto.com/2009/07/blog-post_09.html Εθνικά θέματα

http://www.agwnizomai.blogspot.com/ Εθνικά θέματα

http://igaiolos.blogspot.com/ Εθνικά θέματα

http://antiaristera.pblogs.gr/ Το αντίθετο του ΣΥΡΙΖΑ !

http://www.diipetes.gr/ Αρχαιοελληνιστές

http://www.evmolpides.gr/index.htm Αρχαιοελληνισμός - Εθνικά θέματα

http://ellinon-erevna.blogspot.com/ Αρχαιοελληνισμός

http://alimountas.tripod.com/ Αρχαιοελληνισμός

http://erinya-hellenica.blogspot.com/2007/12/aids-13-7-2007.html Αρχαιοελληνισμός

http://www.istorikathemata.blogspot.com/ Ιστορίας ψηφίδες με άρωμα αρχαιοελληνισμού

http://lykomidis.wordpress.com/category/θεολογια/ Αρχαιοελληνισμός

http://www.hellenicpantheon.gr/magikh-gh.htm Αρχαιοελληνισμός

http://paremboleas.pblogs.gr/ Κατά της παρακμής

http://naos.20m.com/ Αρχαιοελληνισμός

http://rethimniotes.blogspot.com/ Εθνικιστές Ρεθύμνου

http://palaixthon.ath.cx/index.htm Αρχαιοελληνισμός

http://diotima1.blogspot.com/ Αρχαιοελληνισμός απο την ΙΕΡΕΙΑ

http://www.tabouri.blogspot.com/ Εθνικά θέματα με χριστιανικό άρωμα

http://macedonia-greece.blogspot.com/ Εθνικά θέματα

http://panoskonstantinidis.blogspot.com/ Αρχαιοελληνισμός απο τον Πάνο Κωνσταντινίδη .

http://sfrang.blogspot.com/ Αρχαιοελληνισμός απο τον Στέλιο Φραγκόπουλο .

http://empedotimos.blogspot.com/ Αρχαιοελληνισμός

http://ekatevolos.ysee.gr/ Αρχαιοελληνισμός

http://12thespis.wordpress.com/2008/12/23/dafnostfoto/ Αρχαιοελληνισμός

http://blackblogofcommunism.blogspot.com/ Εθνική ματιά απο έναν αντικομμουνιστή

http://www.thermopilai.org/ Αρχαιοελληνισμός

http://ygro-pyr.blogspot.com/ Αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ !

http://www.ifestos.edu.gr/ Ένας καθηγητής ελληνικού Πανεπιστημίου τολμά και γράφει υπέρ Ελλάδος !!!

http://politikosafari.blogspot.com/ Ελληνικά θέματα

http://macedoinearchiv.blogspot.com/ Κατά της Νεας Εποχής

http://macedoinearchiv.blogspot.com/ Αντικαπιταλιστική , αντιπαπαδίστικη σελίδα

http://infosforconsciousness.blogspot.com/ Κατά της Νέας Εποχής

http://ethniko-fronima.pblogs.gr/ Εθνικά θέματα

http://www.stoxos.gr/ Η εφημερίδα ΣΤΟΧΟΣ σε ηλεκτρονική μορφή

http://www.esoterica.gr/forumS/default.asp Μεταφυσική με αρχαιοελληνικό άρωμα

http://protigrammi.com/ Εθνικά θέματα


http://truth.freeforums.org/index.php Αξιόλογο φόρουμ αναζήτησης της αλήθειας που μας κρύβουν .

http://gataros.blogspot.com Εθνικά θέματα . Οξύς λόγος κατά των σκοτινών κέντρων

http://lovotomi.blogspot.com Κριτική στους παρηκμασμένους πολιτικούς και πολίτες . Αρχαιοελληνιστής


http://www.antipliroforisi.tk Κατά της παρακμής και της Νέας Τάξης

http://gnomeskepistimi.wordpress.com Εθνικά θέματα


http://olympia.gr Εθνικά θέματα . Μάλλον της πατριωτικής αριστεράς

http://newworldorder-wakeup.blogspot.com/

http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/

http://nationalpride.wordpress.com/


http://www.greekalert.com/

http://kostasxan.blogspot.com/
Απο Ξάνθη

http://ellines-antepithesi.blogspot.com/

http://eeevrou.blogspot.com/
Απο Έβρο

http://ventetta.blogspot.com/

http://cretanpatriot.blogspot.com/
Απο Κρήτη

http://antiparakmi.blogspot.com/2010/01/blog-post_08.html

http://infognomonpolitics.blogspot.com/

http://risenation.blogspot.com/

http://deltio11.blogspot.com/

http://christofias-watch.blogspot.com/


http://ereunitiko.blogspot.com/

http://filopatria.wordpress.com/

http://koukfamily.blogspot.com/

http://www.thermopilai.org/

http://megali-ellas.blogspot.com/

http://anaxfiles.blogspot.com/

http://pontiki.com.cy/

http://blog.antibaro.gr/

http://antifonitis.gr/online/
Η εφημερίδα ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ απο Κομοτηνή . Με συμπάθεια προς τον Χριστιανισμό . Οξύς , καίριος λόγος κατά της Νέας Τάξης και των ντόπιων υπηρετών της . Πολύτιμη πηγή πληροφόρησης .

http://senekkis.blogspot.com/

http://fasikk.blogspot.com/

http://sxizofrenia.blogspot.com/

http://pressadoros.blogspot.com/

http://klassikoperiptosi.blogspot.com/

http://www.drasis-kes.org/index.php


http://antistasi.org/


http://polit2006.t35.com/index.html Φιλοσοφία , Πολιτική , Οικολογία . Ζόρικα ερωτήματα και πρωτότυπες απαντήσεις !

http://tkparadosis.blogspot.com/ Χρυσή Αυγή
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ


http://www.oikologiko.blogspot.com/ Πράσινη Πτέρυγα Χρυσής Αυγής .

http://www.ecology-salonika.org/talk/viewtopic.php?t=217 Οικολογία - Χορτοφαγία

http://www.box.net/shared/o371evoggg Θέματα οικολογίας .

http://www.geocities.com/naturalfarming/index.html Παναγιώτης Μανίκης

http://www.nazi.org/ Οικολογία και εθνικοσοσιαλισμός


http://thema-xronou.blogspot.com/ Ο Χριστόδουλος Ζησάκης απο την Καβάλα καταθέτει τις απόψεις του


http://www.humanisticecology.blogspot.com/ Χορτοφάγοι


http://groups.yahoo.com/group/oikologika-xoria/ Οικολογικά χωριά


http://taxalia.blogspot.com/2009/03/earth-hour.html Με οικολογικές ευαισθησίες

http://topaiditisplateias.blogspot.com/ και http://newsfromuniverse.blogspot.com/2009/05/h-buldeberg.html Οικολογία και όχι μόνο

http://veganoikologikostroposzois.blogspot.com/ Χορτοφάγοι

http://laloslal.t35.com/index.html Οικολογικά χωριά , Εναλλακτική Ιατρική , Εναλλακτική Τεχνολογία και πολλά άλλα .


ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


http://enantia-anentaxtos.blogspot.com/2007/08/blog-post_14.html Για Άμεση Δημοκρατία

http://www.globalusers.org/ και http://www.globalisation.tk/ Οι απόψεις του πολίτη JAMES MANOS

http://www.dimopolis.gr/dp1/ και http://ola-akyra.blogspot.com/ Γεώργιος Κόκκας . Κόμμα ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


http://greekrider.blogspot.com/ και http://greekrider.blogspot.com/2008/10/blog-post_26.html Οι απόψεις κάποιου πολίτη


http://www.lygeros.org/ και http://www.lygeros.org/1118-Dhmokratia_mazas_kai_amesh_dhmokratia.html Ιστοσελίδα του Νίκου Λυγερού ( ο επιστήμων - φαινόμενο στον δείκτη ευφυϊας )

http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/ Ο πολίτης Τάκης Φωτόπουλος εκθέτει τις απόψεις του

http://www.dimoklirokratia.gr/blog/ Αμεση Δημοκρατία

http://e-methexis.gr/?page_id=17 Αμεση Δημοκρατία

http://www.ekivolos.gr/i%20athinaiki%20dimokratia(eleftherotipia).htm Αμεση Δημοκρατία

http://el.wordpress.com/tag/αμεση-δημοκρατια/ Αμεση Δημοκρατία

http://omadeon.wordpress.com/category/αμεση-δημοκρατια/ Αμεση Δημοκρατία

http://olympia.gr/2008/10/12/democracy/ Άμεση Δημοκρατία

http://enantia-anentaxtos.blogspot.com/2007/08/blog-post_14.html Αμεση Δημοκρατία - Σοσιαλισμός

http://www.epikoyros.gr/main.php?mod=text&view=_text_page_57&pid=57 Αρχαιοελληνισμός - Αμεση Δημοκρατία

http://gefoto.blogspot.com/2008/07/blog-post_5788.html Αμεση Δημοκρατία

http://blogs.in.gr/vasilakos/archive/2007/05/25/40.aspx Αμεση Δημοκρατία

http://omoios.blogspot.com/2009/06/blog-post.html Αυτονομία με αδιευκρίστες συμπάθειες


http://www.globalusers.com/democracy.php

http://polit2006.t35.com/amesi-d.html Λεπτομερής περιγραφή ενός απλού και ευέλικτου μοντέλου Άμεσης Δημοκρατίας .

http://florabox.gr/joomla15/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=46

http://www.epikoyros.gr/main.php?mod=text&view=_text_page_57&pid=57

http://www.ch-kiatipis.com/classless_society/main.htm

http://www.ear-hellas.gr/index.php?type=doc&f=poiadimokratia

Tι ειναι οι φυσικοι νομοι (απο το δια/κο χωρο του Ι.Σχιζα)

Φυσικοί νόμοι είναι oι δυναμικές εκδηλώσεις των ουσιών της Φύσεως. Δια των εκδηλώσεων τούτων εμφανίζονται όλα τα φαινόμενα των Κόσμων και δια της λειτουργίας αυτών πληρούνται οι σκοποί της Δημιουργίας. Οι προς διάπλαση των κόσμων εκδηλώσεις των ουσιών της Φύσεως απετέλεσαν τις βάσεις της Δημιουργίας και γι' αυτό οι εκδηλώσεις αυτές έλαβαν την έννοιαν των Θεμελιωτικών Φυσικών νόμων των εμφανισθέντων σε λειτουργίαν Κόσμων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙΟι Θεμελιωτικοί αυτοί νόμοι διά της μεταξύ των σχέσεως και λειτουργίας έσχον νέα παράγωγα εκ των Θείων ουσιών της Δημιουργίας. Τα νέα αυτά παράγωγα και τα εν συνεχεία εξ αυτών προερχόμενα απετέλεσαν την κατ' επέκταση έννοια της λειτουργίας των φυσικών νόμων και η επέκταση αυτής θά γίνεται απείρως γιατί οι σκοποί της Θείας δημιουργίας δεν δύνανται να είναι περιορισμένοι. Περιορισμός των σκοπών της Δημιουργίας θα σημείωνε εξαφανισμό των ουσιών της και των εξ αυτών δυνάμεων πού εξεδηλώθησαν, αυτών πού έλαβαν την ονομασία των φυσικών νόμων.

Οι ουσίες από τις οποίες ενεφανίσθησαν οι Κόσμοι σε λειτουργία διά των μεταξύ τους σχέσεων εμφάνισαν και την έννοιαν της αφ' εαυτού παραγωγικότητας, η οποία και μας αποκαλύπτει τις βάσεις της Δημιουργίας, την κατ' επέκταση δυναμική εξέλιξη των δυνάμεων των ουσιών της, και τις μεταμορφώσεις οι οποίες συντελούνται επί των δημιουργηθέντων κόσμων.

Διά της κατ' επέκταση παραγωγικότητας των δυνάμεων των ουσιών των κόσμων εξασφαλίζεται η αιωνιότητα των δημιουργικών ουσιών και οι ατελεύτητες μεταμορφώσεις των μορφών των Κόσμων, μορφές δέ των Κόσμων είναι εκείνες τις οποίες εμφανίζει έκαστο κοσμικό περιβάλλον, όπως και το σύνολο των απείρων Κόσμων. Οι μορφές των Κόσμων ανελισσόμενες δυναμικώς φθάνουν τις πνευματικές μορφές και διά της δυναμικής τους ανελίξεως χωρούν απείρως. Ο,τι διέπει τις μορφές αυτές είναι οι δυναμικές τους ενέργειες και αυτές αποτελούν την γνωστική ιδιότητα των νόμων της Δημιουργίας, των νόμων αυτών τους οποίους ονομάζουμε Φυσικούς νόμους. Οι φυσικοί κατ' ακολουθίαν νόμοι δεν περιορίζονται μόνον σε εκείνους τους νόμους των υλικών μορφών, όπως τις ονομάζει η περιορισμένη σκέψη των ανθρώπων, αλλά εκτείνεται απείρως και στις λειτουργίες των πνευματικών μορφών, διότι και αυτές έχουν σχήμα δια να γνωρίζονται. Γνωρίζονται δέ αναλόγως της δυναμικής ενεργείας των αισθησιακών οργάνων των μορφών εκάστου κοσμικού περιβάλλοντος.

Οι μορφές των Κόσμων δεν δύνανται να γνωρίζονται εάν το ΕΙΝΑΙ αυτών δεν έχει βάση σχήματος. Σχήμα δε είναι το εκ γραμμών συντελούμενο. Γραμμή δε το άθροισμα των στιγμών. Βάση της εμφανίσεως των σχημάτων είναι οι στιγμές. Διά των αυτών φυσικών νόμων των δημιουργικών ουσιών έρχονται στο ΕΙΝΑΙ τους οι ατομικές ψυχές των Κόσμων. Οι ψυχές διά να ενεργήσουν και εκδηλώσουν τις δυναμικές τους λειτουργίες έχουν άμεση ανάγκη μορφικού μέσου του κόσμου του περιβάλλοντός τους, διότι άνευ αυτού δεν δύνανται να εκδηλώσουν τις δυνάμεις τους και να τις επεκτείνουν για να εμφανίσουν σε λειτουργίαν τους νόμους τους δια των οποίων θα έλθουν σε επαφή προς το σύνολον των μορφών του περιβάλλοντός τους. Οι ψυχές μετά των οργανικών τους μορφών εμφανίζουν την έννοιαν των όντων της Φύσεως. Αυτά τα όντα δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουν ουδεμίαν μορφήν της Φύσεως εάν δεν εκδηλωθούν οι ψυχικές τους δυνάμεις εν λειτουργία μορφών. Η εκδήλωση των ψυχικών δυνάμεων δια του οργανικού μορφικού μέσου εμφανίζει κατά πρώτιστο λόγο τους αισθησιακούς νόμους. Οι αισθησιακοί νόμοι είναι αυτές οι ίδιες οι ψυχικές δυνάμεις και λαμβάνουν αυτήν την έννοια διότι εκδηλώθηκαν σε λειτουργίαν δια μορφών. Η λειτουργία των νόμων αυτών φέρει τις ψυχές των όντων σε επαφή προς τις καθόλου μορφές του περιβάλλοντός τους, και δια του τρόπου αυτού συντρέχεται η εκδήλωση των νέων ψυχικών δυνάμεων και αυτές στο κέντρον των αισθήσεων του όντος λαμβάνουν τον τύπον των ιδεών. Οι ιδέες εν συνεχεία αποτελούν την βάση της γνώσεως περί της υπάρξεως των Κόσμων, των μορφών τους και της λειτουργίας των φυσικών νόμων. Δι' αυτής της γνώσεως οι ψυχικές δυνάμεις εκτείνονται σε ενεργείας και δι' αυτών συλλαμβάνουν τα πρότυπα της λειτουργίας των φυσικών νόμων τα οποία αποτελούν τις βάσεις της δημιουργίας των πνευματικών νόμων, εκείνα τα πρότυπα τα οποία πληρούν τους σκοπούς της Δημιουργίας. Κατ' ακολουθίαν, οι πνευματικοί νόμοι δεν πρέπει να στηρίζονται μόνον στους φυσικούς νόμους της οργανικής φύσεως των όντων και εκείνων των ατομικών ψυχών, αλλά και να εναρμονίζονται ούτοι δια της λειτουργίας των προς τους φυσικούς νόμους των μορφών του περιβάλλοντός τους.

Αντιθέτως οι ενέργειες των κοινωνικών ατόμων δεν είναι ηθικές όταν αντιστρατεύονται τους φυσικούς νόμους και των ψυχών και των οργανικών τους φύσεων καθώς και εκείνων της φύσεως του περιβάλλοντός τους. Οταν οι άνθρωποι όπως και πάντα τα νοητικά όντα ενεργούν αντιθέτως προς τις απαιτήσεις των καθόλου νόμων της Φύσεως, αντιστρατεύονται τους σκοπούς της Θείας Δημιουργίας και αυτό προκαλεί τα φαινόμενα της καθυστερήσεως της προόδου των, της κακοδαιμονίας των και τα απομακρύνει από τις φυσικές χαρές τις οποίες εκδηλούν οι ψυχές τους διά της λειτουργίας των οργανικών τους φύσεων. Η εκδήλωση της χαράς όταν προέρχεται από τις ψυχές τους διά της οργανικής τους φύσεως, είναι φανερά ένδειξη της εν αρμονία λειτουργίας των ψυχικών τους δυνάμεων μετά των δυνάμεων της οργανικής τους φύσεως, ότε και διαδηλούν αυτά δυναμική ανέλιξη και πρόοδο των ψυχών. Ενώ αντίθετα της χαράς ψυχικά συναισθήματα διαδηλούν το εναντίον.

Οταν στις ψυχές των ανθρώπων δεν λειτουργούν και ως εξ αυτού δεν εκδηλούνται τα φυσικά τους συναισθήματα, τότε φανερώνεται η μη δυναμική τους ανέλιξη, η περιορισμένη τους διανόηση και η αδυναμία αυτής να προσαρμοσθεί προς τους φυσικούς νόμους, οπότε φανερά διαδηλούται ότι αυτή η διανόηση δεν δύναται να είναι και ηθική και ως εκ τούτου αντιστρατεύεται αυτή την ίδια δυναμική της εξέλιξη.

Oι μυηθέντες στις Αλήθειες της Θείας Φύσεως και ενεργούντες εν πλήρει συνειδήσει, είναι οι αρμόδιοι να γνωρίζουν τους πραγματικούς σκοπούς τους οποίους έχει η εκπαίδευση των κοινωνικών ατόμων εκείνων, τα οποία δύνανται να συντελέσουν στην πραγμάτωση του σκοπού των ανθρωπίνων κοινωνιών και την εμφάνισή τους, ως πράγματι κοινωνικών ατόμων ως αποτελουμένων από ηθικά και διανοητικά άτομα. Οι μυηθέντες στις Αλήθειες της Φύσεως είναι εκείνοι oι οποίοι πρέπει να συντρέξουν τα κοινωνικά άτομα ώστε να κατανοήσουν τα φυσικά τους δικαιώματα, να τα αναγνωρίσουν πλήρως και για τα άλλα άτομα, να τα σεβασθούν και να τα περιφρουρήσουν δια της θεσπίσεως και εφαρμογής κοινωνικών νόμων, ώστε δι' αυτών να εξασφαλίζεται τόσον η διανοητική και ηθική πρόοδος αυτών όσο και η ψυχική πρόοδος και εκάστου και του συνόλου των μελών των ανθρωπίνων κοινωνιών. Ανευ της του είδους αυτού εξασφαλίσεως της προόδου των, η ζωή τους δεν είναι δυνατόν να εναρμονίζεται στο σύνολο των κοινωνικών ατόμων ούτε και στις κατά μέρος απαιτήσεις αυτής διά των οποίων και μόνον δύνανται να εκδηλούνται οι δυναμικές τους ενέργειες, εκείνες οι οποίες αποτελούν τις βάσεις της πραγματικής τους ευτυχίας καθώς και όλες τις φυσικές τους χαρές. Οταν δεν συντελεσθεί αυτού του είδους εκπαίδευση των κοινωνικών ατόμων στηριζομένη στις φυσικές αλήθειες, κάθε άλλη αντίθετος αυτής εκπαίδευση δεν πληροί πραγματικό επί των κοινωνικών ατόμων σκοπό, αλλά αντιθέτως δημιουργεί σε αυτά γνωστική και ηθική κατάσταση εκτροπή, απομακρύνουσα αυτά της πληρώσεως του κοινωνικού τους σκοπού, δηλαδή της ανελικτικής διανοητικής και ηθικής προόδου. Η του είδους αυτού δημιουργουμένη εκτροπή κατάσταση όχι μόνον καθιστά ανώμαλες τις μεταξύ των ατόμων σχέσεις, ώστε εξ αυτών να εκπορεύονται όλες οι κοινωνικές τους ανωμαλίες και τα διαφόρου εκδηλώσεως πάθη τους, αλλά και αντιδρά στην αρμονική συνεργασία των ψυχικών τους δυνάμεων προς τις δυνάμεις της οργανικής φύσεώς τους και αυτών προς την αρμονική συνεργασία προς τους φυσικούς νόμους του περιβάλλοντός τους. Δια τους ανωτέρω αυτούς λόγους η διανοητική και ηθική εκπαίδευση των κοινωνικών ατόμων δεν πρέπει να στηρίζεται μόνον στα ιστορικά γεγονότα που προήλθαν εκ της διανοήσεως και της ηθικής καταστάσεως των προτέρων ανθρωπίνων γενεών, αλλά να στηρίζεται και στις αλήθειες της θείας Φύσεως, εκείνες οι οποίες μας αποκαλύπτουν τους πραγματικούς της σκοπούς, τους σκοπούς τους οποίους έχουν τα εμφανισθέντα νοητικά και ηθικά αυτής όντα, όπως και τους σκοπούς τους οποίους έχουν όλα τα άλλα όντα που έχουν κατώτερα φύση του ανθρώπου, τους κατά μέρος σκοπούς όλων των οργανικών φύσεων των όντων δια των οποίων γίνεται η ψυχική τους προαγωγή, καθώς και την διερεύνηση και πλήρη αποκάλυψη της εννοίας των νόμων της Φύσεως εκ της λειτουργίας των οποίων γίνονται και έρχονται σε λειτουργία οι ατομικές ψυχές πάντων των όντων. Επί πλέον η εκπαίδευση, για να είναι πραγματικά διανοητική και ηθική, πρέπει να έχει ώς αντικείμενο ερεύνης και τους νόμους εκείνους, πού διέπουν τις κοινωνίες των πνευματικών όντων των ενεργούντων πέραν του ανθρωπίνου κόσμου, όπως λαμβάνονται και εκείθεν πρότυπα κοινωνικών νόμων.

Τα ιστορικά γεγονότα της διανοήσεως των παρελθουσών γενεών αποτελούν πράγματι δεδομένα γιά την ανάπτυξη της διανοήσεως των σημερινών ανθρώπων. Τα δεδομένα όμως αυτά πρέπει να χρησιμεύουν ως μέτρο κρίσεως γιά την εκτίμηση της διανοητικής ικανότητος των παρελθουσών γενεών των ανθρώπων επί τη βάσει των οποίων να κρίνονται οι αρετές και τα σφάλματά τους και διά του τρόπου αυτού να οικοδομούνται οι πραγματικές βάσεις της σημερινής διανοήσεως των ανθρώπων. Διά να έχει όμως η κρίση αυτή πραγματικά αποτελέσματα επί της σημερινής διανοήσεως των ανθρώπων, πρέπει να έχει και ως οδηγό της όχι μόνον τις Αλήθειες της Φύσεως, αλλά και τα δεδομένα της σύγχρονης διανοήσεως των ανθρώπων. Μόνον διά του τρόπου αυτού δύναται να συντελεσθεί πραγματική ψυχική και διανοητική πρόοδος διά της οποίας θα προκύψει η εκτίμηση της ικανότητος του ανθρώπου γιά την κατανόηση του σκοπού του και των μέσων τα οποία η Φύση του παρέχει προς πλήρωσή του.

Η καθιέρωση εκπαιδευτικού συστήματος με βάση τα δεδομένα της διανοητικής ενεργείας της σύγχρονης ανθρωπότητος, άνευ κρίσεως και παραβολής της διανοήσεως των παλαιοτέρων ανθρωπίνων γενεών και χωρίς την αντιπαραβολή και το συσχετισμό τους προς τα δεδομένα τα εμφανιζόμενα από τις λειτουργίες των νόμων της Φύσεως και τους σκοπούς τους οποίους αυτοί πληρούν, είναι αυτόχρημα εκπαιδευτικό σύστημα διαστρεβλωτικό της κατευθύνσεως, της Φυσικής κατευθύνσεως της ανθρωπίνης διανοήσεως την οποίαν υπαγορεύουν διά της λειτουργίας τους οι νόμοι της Φύσεως. Η διά του εκπαιδευτικού αυτού συστήματος εκτόπιση της ανθρωπίνης διανοήσεως από του φυσικού της σκοπού και η αποπλάνησή της ώστε να μή ενεργεί σύμφωνα προς τις υπαγορεύσεις των Φυσικών νόμων, οι οποίοι είναι και οι συντελεστές της εμφανίσεως της, γίνεται το αίτιο βαρύτατου παραπτώματος εκ του οποίου προκύπτουν οι σκληρές δοκιμασίες τις οποίες υφίστανται τα κοινωνικά άτομα και εν συνόλω οι ανθρώπινες κοινωνίες και εκ του παραπτώματος αυτού προέρχονται όλα τα ανθρώπινα πάθη τα οποία συντρίβουν την δυναμική εξέλιξη των ανθρωπίνων ψυχών. Εξ αυτού προκύπτει ότι θα είχαν μεγίστην αξίαν οι διάνοιες εκείνων των ανθρώπων, οι οποίες θά συνέτρεχαν στο να διαφωτίσουν τις κοινωνίες των ανθρώπων, ώστε να κατανοήσουν τον φυσικό τους σκοπό, τον φυσικό σκοπό του κάθε κοινωνικού ατόμου, του φυσικού του δικαιώματος προς προαγωγή της διανοήσεως και της ηθικής του αποκαταστάσεως και του δικαιώματός του να ζει εν πλήρει αρμονία προς τους φυσικούς νόμους του περιβάλλοντός του.

Oι στο παρελθόν εκδηλώσαντες του είδους αυτού διανοητική αξίαν άνθρωποι, εχαρακτηρίσθησαν από τους σύγχρονούς τους ανθρώπους ως Ήρωες και δικαίως, διότι υπήρξαν οι πρόσκοποι της ανθρωπίνης προόδου οι αποκαλύψαντες τις οδούς πού άγουν προς την πνευματική ζωή των υπερτέρων πνευματικών όντων. Προς αυτές τις οδούς οι μεμυημένοι στις Αλήθειες των νόμων της Φύσεως έχουν καθήκον να οδηγήσουν πάσαν ανθρωπίνην ψυχήν μετά τον εξαγνισμό της και την ανύψωση της διανοήσεώς της. Η σημερινή ανθρωπότης έχει ανάγκη αυτών των Ηρώων διά να κατορθώσει να εξέλθει από κατάσταση, η οποία την εμποδίζει να βλέπει τον ύψιστο προορισμό της, το σκοπό της Θείας Δημιουργίας, δηλαδή να εμφανίζει υπέροχα νοητικά όντα τα οποία διά της ακτινοβολίας τους να κυβερνούν όλους τους Κόσμους αυτής.

Διά να επιτευχθεί όμως αυτό, διά να εξέλθει η ανθρωπότητα από την κατάσταση η οποία την εμποδίζει να βλέπει τον προορισμό της πρέπει να καθορισθεί τι είναι εκείνο τα οποίο δύναται να βοηθήσει τη μεταβολή των ανθρωπίνων σκέψεων, διά της οποίας μεταβολής θα βελτιωθεί και θα οικοδομηθεί επί στερεότερων βάσεων η ηθική κατάσταση των κοινωνιών. Και αυτό είναι η γνώση των σκοπών της Φύσεως εν γένει, όπως και ο σκοπός τών όντων αυτής των ζώντων και ενεργούντων στα διάφορα περιβάλλοντα των Κόσμων. Αυτήν ακριβώς τη γνώση πρέπει να αποκτήσουν όσοι θέλουν να γίνουν γνώστες των νόμων της Φύσεως, όπως δι' αυτών η γνώση αυτή βαθμιαίως μεταδοθεί και στα άλλα κοινωνικά άτομα και να δύνανται δι' αυτής ακωλύτως να προάγονται διανοητικώς οι ανθρώπινες κοινωνίες.

Η πραγματική όμως διανοητική προαγωγή των ανθρώπων πρέπει να είναι συγχρόνως και ηθική, η οποία δεν είναι δυνατόν να συντελεσθεί αν δεν σημειωθεί επ' αυτών διανοητική προαγωγή. Διανοητική δε προαγωγή είναι η απόκτηση της αληθούς γνώσεως της προερχομένης εκ των καθόλου λειτουργιών της Φύσεως, όπως και της γνώσεως των νόμων της δια των οποίων γίνονται oι λειτουργίες αυτές. Περί του τρόπου της δημιουργίας της γνώσεως εκ των ουσιών της Φύσεως θα πραγματευθώμεν αργότερα. Η γνώση όμως αυτή αποκτάται μόνον υπό εκείνων πού έχουν μυηθεί στις Αλήθειες της Φύσεως και από αυτούς να μεταδοθεί προς τα άλλα κοινωνικά άτομα. Μυούνται δε σε αυτές και τις κατανοούν τα κοινωνικά εκείνα άτομα τα οποία στην ενεργητική επί της ανθρωπίνης κοινωνίας ζωήν, σημειώνουν πραγματική ψυχική δυναμικότητα προορισμένη να μεταβάλει δια μεταμορφώσεως το όλον της ψυχικό ΕΙΝΑΙ.

Η μύηση στην γνώση των αληθειών της Φύσεως πάντοτε εξηρτήθη και θα εξαρτάται από πνευματικές οντότητες, οι οποίες ζουν και ενεργούν υπεράνω του ανθρωπίνου κόσμου. Οι πνευματικές αυτές οντότητες έχουν όργανα διανοήσεως και εξωτερικεύσεως των διανοημάτων τους όχι όμοια εκείνων της ανθρωπίνης φύσεως, αλλά φύσεως καθαρά πνευματικής της οποίας οι ενεργητικές ακτίνες διεισδύουν στις εσωτερικές λειτουργίες των μορφικών Κόσμων, έρχονται σε επαφή προς τις λειτουργίες αυτές των μορφών και διά του τρόπου αυτού γνωρίζουν διά σχηματισμού των ιδεών τους νόμους που διέπουν τις μορφές των Κόσμων, την δυναμική τους αύξηση και δι' αυτής τις κατευθύνσεις της ανελίξεώς τους εκ των οποίων προκύπτει η γνώση των καθέκαστα σκοπών των Κόσμων, των όντων αυτών και των σκοπών του συνόλου της Φύσεως. Τα όργανα της ανθρωπίνης διανοήσεως, ως εκ της φυσικής τους συνθέσεως, δεν έχουν την ικανότητα να φθάνουν διά των ακτίνων των στις εσωτερικές λειτουργίες μορφών της Φύσεως και να σχηματίζουν εκείθεν τις ιδέες περί των κατευθύνσεων τις οποίες διαγράφουν oι ενεργητικοί τους νόμοι διά των οποίων κατευθύνσεων προσδιορίζονται oι έννοιες των επ' αυτών πληρουμένων σκοπών ως και παντός άλλου σκοπού ο οποίος πληρούται στα ενεργητικά πεδία των πνευματικών φύσεων. Είναι όμως ικανά αυτά (τα όργανα) να συλλαμβάνουν έννοιες τις οποίες τους μεταδίδουν ανώτερα των ανθρώπων νοητικά όντα, διότι αυτά τις έννοιες τις οποίες μεταβιβάζουν, τις σχημάτισαν δια της ακτινοβόλου λειτουργίας της αισθησιακής τους φύσεως και τα συσχετίζουν με τις σχετικές γνώσεις τις οποίες σχηματίζει η ανθρωπίνη διανόηση, όπως αυτές oι έννοιες καθίστανται νοητές υπ' αυτής. Διά της προς την ανθρωπίνη διανόηση μεταδόσεως των εννοιών των υπερτέρων του ανθρώπου νοητικών όντων, αποκαλύπτεται μία υφισταμένη αναλογία μεταξύ της λειτουργίας των πνευματικών φύσεων και της φύσεως των ανθρωπίνων όντων. Αυτή ακριβώς η αναλογία δίδει στην ανθρωπίνη διανόηση τη βάση της αναγωγής της σκέψεώς της δια της oποίας σχηματίζεται η έννοια ότι τα πέραν της ανθρωπίνης φύσεως όντα δεν είναι δυνατόν να έχουν ούτε την αυτή φύση με τον άνθρωπον ούτε και την ενεργητική της δύναμη. Τότε κατά συνέπεια, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι τα υπέρτερά του νοητικά όντα είναι υπεροχώτερα αυτού και κατά τη νόηση και κατά πάσα άλλη εκδήλωση. Τούτο αυξάνει την επιθυμία του δια να φθάσει τη γνώση αυτών. Πληρουμένης δε της επιθυμίας αυτής, σημειώνει τότε και την πλήρωση του ανθρωπίνου του σκοπού, οπότε και το πνεύμα του άρχεται νέας νοητικής ενεργείας, εκ της οποίας και πάλι γεννάται η επιθυμία της πληρώσεως και του νέου αυτής σκοπού και διά του τρόπου αυτού δύναται να προχωρεί νοητικώς απείρως πληρών τους σκοπούς επί των διαφόρων πεδίων των απείρων Κόσμων.

Διά των εκ του ανωτέρου πνευματικού κόσμου διαβιβαζομένων εννοιών προς την ανθρωπίνη διανόηση, γίνεται ένας προσανατολισμός της προς τις νοητικές ενέργειες του κόσμου τούτου και διά του τρόπου αυτού ρυθμίζεται στην ανθρωπίνη διανόηση ο σχηματισμός ιδεών περί της ενεργείας του πνευματικού κόσμου, ιδεών οι οποίες αναλογούν προς τις ιδέες οι οποίες έχουν σχηματισθεί εκ της επαφής της προς τα μορφικά γεγονότα του φυσικού αυτής περιβάλλοντος. Επίσης, διά των διαβιβαζομένων νοητικών ενεργειών του πνευματικού κόσμου γίνεται φυσική επίδραση προς την ανθρωπίνη διανόηση, η οποία την ωθεί να ενεργεί κατά προαγωγικό τρόπο και να εννοεί τις υφιστάμενες σχέσεις της προς τις νοητικές ενέργειες του κόσμου αυτού. Τότε νοεί επί πλέον, ότι όλες τις φύσεις των όντων τις διέπουν οι αυτοί νόμοι, με την διαφορά ότι επί εκάστου φυσικού πεδίου των Κόσμων η δυναμικότης της ενέργειάς τους είναι διάφορος. Τούτο προάγει ακόμη την ανθρώπινη διανόηση να εννοεί τις σχέσεις των Κόσμων και την αδιάσπαστη ενότητά τους, αφού οι ουσίες εκ των οποίων πηγάζουν οι φυσικοί νόμοι είναι πάντοτε οι αυτές. Διά να διαβιβάζονται όμως προς την ανθρωπίνη διανόηση εκ του ανωτέρου πνευματικού κόσμου οι νοητικές του ενέργειες και επιδράται εξ αυτού η ανθρωπίνη διανόηση, πρέπει να είναι δεκτική των ενεργειών αυτών. Δεκτική δέ διανόηση είναι η διανόηση μόνον των ανθρώπων των οποίων η ψυχή είναι δυναμικώς εξελιγμένη και η οργανική τους φύση αποκαθαρμένη από πάθη τα οποία εξεδηλώθησαν από ανώμαλες λειτουργίες εκ της παρά φύσιν ανθρωπίνης ζωής.

Διά την δυναμική εξέλιξη των ψυχών και την αρμονική λειτουργία των ανθρωπίνων φύσεων προς τις ψυχές τους και προς πραγματική μόρφωση μυστών, ικανών να γίνονται διανοητικοί δέκτες της ενεργούσης νοητικής φύσεως των υπερτέρων του ανθρώπου πνευματικών όvτων, θα υποδείξομε τις ηθικές αρχές οι οποίες πρέπει να εφαρμοσθούν υπ' αυτών και στις καθόλου κοινωνικές τους σχέσεις και στoν εν γένει βίο τους.

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

ΕΙΚΟΣΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
1.Τι έχουμε διδαχτεί από το παρελθόν?
2.Τι λάθη πρέπει να αποφύγουμε?
3.Ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρουμε για το μέλλον?
4.Χρειαζομαστε ηγέτη? Και που θα τον βρούμε? Μήπως πρέπει να τον κατασκευάσουμε?
5.Πως θα πρέπει να φτιάξουμε την ζωή μας ώστε να γίνουμε παράδειγμα προς τους γύρω μας,συμπαρασυροντας τους?
6.Τι θα πρέπει να διεκδικήσουμε από το κράτος και τι από την εκκλησία?
7.Πως μπορούμε να οργανώσουμε μια πανελλήνια ομάδα η να ενωθούμε σε μια υπαρχουσα,με προτεραιότητα την Πατρίδα και όχι τα κομματα?Μπορουμε και θέλουμε να έχουμε κοινή πορεία?
8.Ποσο διατιθέμενοι είμαστε ώστε να υποστούμε τις συνέπειες?
9.Εκτος από διαπιστώσεις ,τι λύσεις έχουμε να προτείνουμε?
10.Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο?
11.Πως θα μας φαινόταν η δημιουργία ενός πανελλήνιου τηλεοπτικού σταθμού η ραδιοφώνου?
12.Πως μπορούμε εμείς οι Εθνικοί να οργανώσουμε μια διαδήλωση ώστε να δηλώσουμε παρών ως την νέα δύναμη που διεκδικεί τα ηνία της Πατρίδος μας?
13.Πως μπορούμε να αποκτήσουμε δυνατούς συνδέσμους με άλλες ομάδες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό?
14.Ποιος είναι ο κοινός μας στόχος?
15.Πως εννοούμε την Δράση και πως την Εκπαίδευση?
16.Υπαρχει περίπτωση και πως μπορούμε να κινηθούμε πολιτικά?
17.Μηπως θα πρέπει να διεισδύσουμε στα άδυτα των άλλων?
18.Πως μπορούμε να αλληλοβοηθηθούμε?
19.Με ποιον τρόπο θα πρέπει να αποδείξουμε τα τραγικά σφάλματα της χριστιανικής θρησκείας στους υπόλοιπους Έλληνες και δη στους χριστιανούς ώστε να καταλάβουν το λάθος τους?
20.Ποσο χρόνος μας έμεινε?
ΥΠΑΤΙΑ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ
Η ΖΩΗ ΤΗΣ
Η Υπατία γεννήθηκε το 370 μ.Χ. Ήταν φιλόσοφος και μαθηματικός της Αλεξανδρείας και δεν είναι γνωστή όσο ίσως θα έπρεπε στη χώρα μας. Ήταν κόρη του περίφημου Θέωνος. Ο πατέρας της ήταν μαθηματικός και αστρονόμος στο Μουσείο. Επέβλεπε από κοντά κάθε πλευρά της εκπαίδευσης της κόρης του. Σύμφωνα με το μύθο, ήταν αποφασισμένος να γίνει η κόρη του ένα 'τέλειο ανθρώπινο ον'. Ήταν προσωπική μαθήτρια του μάγου Πλούταρχου και ανατράφηκε στις θεμελιώδεις αρχές της Πλατωνικής Σχολής. Η Υπατία ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή νέα. Ταξίδεψε στην Αθήνα και την Ιταλία και εντυπωσίαζε όσους συναντούσε με την εξυπνάδα και την ομορφιά της. Όταν επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια έγινε δασκάλα των μαθηματικών και της φιλοσοφίας. Πολλοί μαθητές ερχόταν στην Αλεξάνδρεια ειδικά για να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις της για τα μαθηματικά, την αστρονομία, τη φιλοσοφία και τη μηχανική.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ
Με επιχειρήματα και δημόσια αναγνώριση και σεβασμό η Υπατία επισκίαζε κάθε αντίπαλο των Χριστιανικών δογμάτων της Βόρειας Αιγύπτου. Ήταν φημισμένη για το βάθος της γνώσης της και τη γοητεία της προσωπικότητάς της και αγαπημένη των πολιτών της Αλεξάνδρειας. Συχνά την καλούσα ως σύμβουλο οι άρχοντες της πόλης. Αν και τα γραπτά της καταστράφηκαν στην πυρκαγιά της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα του περιεχομένου τους από τα σχόλια σύγχρονών της συγγραφέων. Η Υπατία έγραψε σχόλια για την Αριθμητική του Διόφαντου, επίσης για τον Αστρονομικό Κανόνα του Πτολεμαίου και ακόμα για τις Κωνικές Τομές του Απολλώνιου της Πέργα. Τα περισσότερα από τα γραπτά της Υπατίας ξεκίνησαν σαν σημειώσεις για τους μαθητές της. Κανένα δεν έχει διασωθεί ολοκληρωμένο, αν και είναι πιθανό τμήματα του έργου της να έχουν ενσωματωθεί στις εκτενείς πραγματείες του Θέωνα.
Το σημαντικότερο έργο της Υπατίας ήταν στην άλγεβρα. Έγραψε σχόλια στην Αριθμητική του Διόφαντου σε 13 βιβλία. Ο Διόφαντος έζησε και εργάσθηκε στην Αλεξάνδρεια τον τρίτο αιώνα και έχει ονομασθεί 'πατέρας της άλγεβρας'. Ανέπτυξε τις απροσδιόριστες εξισώσεις, δηλαδή εξισώσεις με πολλαπλές λύσεις. Εργάσθηκε επίσης με δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Τα σχόλια της Υπατίας περιελάμβαναν εναλλακτικές λύσεις και πολλά νέα προβλήματα που προέκυπταν σαν συνέπεια στα χειρόγραφα του Διόφαντου.Ο Θέων, ο πατέρας της Υπατίας, αναθεώρησε και εξέλιξε τα Στοιχεία της γεωμετρίας του Ευκλείδη και είναι η δική του έκδοση που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Πιθανότατα η Υπατία εργάσθηκε μαζί του σε αυτή την αναθεώρηση. Αργότερα έγραψε μαζί του τουλάχιστον μία διατριβή για τον Ευκλείδη. Η Υπατία επίσης έγραψε τουλάχιστον ένα βιβλίο από την εργασία του Θέωνα για τον Πτολεμαίο. Εκτός από τη φιλοσοφία και τα μαθηματικά, η Υπατία είχε ενδιαφέρον για τη μηχανική και την πρακτική τεχνολογία. Τα γράμματα του Συνέσιου περιέχουν σχέδια για αρκετά επιστημονικά όργανα περιλαμβάνοντας έναν αστρολάβο. Η Υπατία ανέπτυξε ακόμα μια συσκευή για τη διύλιση του νερού, ένα όργανο για τη μέτρηση της στάθμης του νερού και ένα διαβαθμισμένο υδρόμετρο από μπρούτζο για τη μέτρηση της ειδικής βαρύτητας (πυκνότητας) ενός υγρού.
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ
Το ότι η Υπατία ανακατεύτηκε στα πολιτικά θέματα της Αλεξάνδρειας είναι αδιαμφισβήτητο. Σαν παγανίστρια, που ασπάστηκε την ελληνική επιστημονική σκέψη και σαν πολιτικό πρόσωπο με επιρροή, η Υπατία βρέθηκε σε πολύ επικίνδυνη θέση σε μια όλο και πιο χριστιανική πόλη. Το 412 ο Κύριλλος, ένας φανατικός χριστιανός, έγινε Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας και μεγάλη εχθρότητα αναπτύχθηκε μεταξύ του Κυρίλλου και του Ορέστη, του Ρωμαίου Κυβερνήτη της Αιγύπτου, ενός παλιού μαθητή και καλού φίλου της Υπατίας. Αμέσως μόλις πήρε την εξουσία, ο Κύριλλος άρχισε να διώκει τους εβραίους, διώχνοντας χιλιάδες από αυτούς από την πόλη.
Έπειτα, παρά τη σφοδρή αντίθεση του Ορέστη, έστρεψε την προσοχή του στο να καθαρίσει την πόλη από του νεοπλατωνιστές. Αγνοώντας τις εκκλήσεις του Ορέστη, η Υπατία αρνήθηκε να απαρνηθεί τις ιδέες της και να ασπασθεί το Χριστιανισμό. Ο Ορέστης ο Κύριλλος, ο οποίος αργότερα αναγορεύτηκε ο πατέρας τους δόγματος της Χριστιανικής Τριάδας και αγιοποιήθηκε για το ζήλο του έβλεπε στην Υπατία μια συνεχή απειλή για τη διάδοση της Χριστιανικής πίστης, ο Κύριλλος, τουλάχιστον έμμεσα, ήταν η αιτία του τραγικού της θανάτου. Παρά κάθε επόμενη προσπάθεια να τον απαλλάξουν από το στίγμα του δολοφόνου, το αδιαμφισβήτητο γεγονός παραμένει ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια να αποτρέψει το αποτρόπαιο και βίαιο έγκλημα. Το μόνο ελαφρυντικό που μπορεί κανείς να προσφέρει σαν υπεράσπισή του είναι το ότι, τυφλωμένος από τη μανία του φανατισμού, ο Κύριλλος θεωρούσε την Υπατία ως μάγισσα εκπρόσωπο του Κακού. Οι δολοφόνοι της Υπατίας ήταν Παραβολικοί, φανατικοί μοναχοί της Εκκλησίας του Αγ. Κυρίλλου της Ιερουσαλήμ, πιθανώς υποβοηθούμενοι από Νιτριανούς μοναχούς. Το αν ο Κύριλλος διέταξε ο ίδιος το φόνο παραμένει ανοικτό ερώτημα. Πάντως, δημιούργησε το λιγότερο το πολιτικό κλίμα που επέτρεψε μια τέτοια θηριωδία. Ο Κύριλλος αργότερα ονομάστηκε άγιος.Έτσι χάθηκε το 415 η μεγαλύτερη γυναίκα μύστης του αρχαίου κόσμου και μαζί της έπεσε και η Νεοπλατωνική Σχολή της Αλεξάνδρειας. Η μνήμη της Υπατίας πιθανώς τιμάται από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο πρόσωπο της Αγ. Αικατερίνης της Αλεξάνδρειας. Κατά άλλους αυτή είναι διαφορετικό πρόσωπο, μια άλλη χριστιανή Αλεξανδρινή διανοούμενη που δολοφονήθηκε ένα μήνα πριν την Υπατία.
Υπατία η Αλεξανδρινή - Εργασία των μαθητριών Πετσαλάκη Ερμιόνη - Φραγκάκη Αιμιλία.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ