Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Κοινό ανακοινωθέν Συντονιστικής Επιτροπής ανεξάρτητων πατριωτικών σωματείων


Σήμερον, τη 26 Ιανουαρίου 2014, αι συνελθούσαι εις την πόλιν της Καβάλας εις κοινήν συνεδρίασιν επί διήμερον Πατριωτικαί Κινήσεις Πολιτών Καβάλας, Αλεξ/πόλεως, Δράμας, Ημαθίας, Εορδαίας, Αθηνών και Ζακύνθου, απεφάσισαν ως κατωτέρω:

Λόγω της δημιουργηθείσης κρισίμου και επικινδύνου δια την Πατρίδα μας καταστάσεως, η οποία οφείλεται εις την συντονισμένην και από καιρού οργανωθείσαν προδοσίαν κατά του λαού και του Έθνους σε συνεργασία με ξένα κέντρα λήψεως αποφάσεων και συγκροτημάτων τραπεζών, λόγω του ότι τίποτε αυτήν την στιγμήν δνε φαίνεται ως το υπάρχον, υπόπτως δημιουργηθέν, ελληνικόν πρόβλημα, αι λαϊκαί – εθνικιστικαί πατριωτικαί δυνάμεις των Πατριωτικών Κινήσεων Πολιτών διαχωρίζουν την θέσιν των προς ό,τι το κράτος αυτό της ενόχου μεταπολιτεύσεως ενομοθέτησεν ή συνεφώνησεν ή υπέγραψεν ως συμφωνίες ή συνθήκες κ.λπ. αντιθέτως προς τα συμφέροντα των Ελλήνων, ως ημείς φρονούμεν και πιστεύομεν και δηλούμεν, ως εκ τούτου, κατ’ ανάγκην νομοταγείς αλλ’ ουδέποτε νομιμόφρονες.

Θεωρούν την ελληνικήν Πατρίδα υπό κατοχήν και κηρύσσουν τον αγώνα δια την ανακατάληψιν και τον επανελληνισμόν της.
Θα επιβάλουν άφευκτον και σκληράν τιμωρίαν όλων όσων εις κάθε επίπεδον επρόδωσαν παντί τρόπω την Πατρίδα, τον λαόν και τους εργαζομένους, την δήμευσιν των περιουσιών των, την αποκατάστασιν όλων των αδικιών εις βάρος των Ελλήνων και κηρύσσουν ανένδοτον αγώνα δια την ελευθερίαν της Πατρίδος, την ανάταξιν του κράτους εις σχήμα νέον και αντί του δολίου «κράτους δικαίου», την επικράτησιν δικαίου κράτους.
Αποτάσσουν κάθε σκέψιν, δράσιν, πρότασιν, θέσιν, ιδέαν ή ιδεολογίαν αντίθετον προς το μεγαλείον της Ιστορίας, τας παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, πολιτισμικάς παρακαταθήκας και καταβολάς της Ελληνικής Φυλής και του Έθνους, προς τα οποία προσβλέπομεν με πίστιν ψυχής, υψηλόν ηθικόν, αίσθημα δικαίου και ανυπότακτον φρόνημα.
Αι Πατριωτικαί Κινήσεις Πολιτών, παραμένουσαι μακράν κάθε πολιτικού φορέως, αλλά όχι του πολιτικού αγώνος και θεωρούσαι το πολιτικόν κομματικόν σύστημα ως εφθαρμένον πλέον, ανίκανον και προδοτικόν, θα παραμείνουν, προς το παρόν, μακράν της αηδιαστικής πολιτικής αντιπαραθέσεως, ενωμέναι και έτοιμοι να επέμβουν, όποτε η στιγμή των καιρών τους καλέση.

Με σεβασμόν προς την Ελληνορθόδοξον πίστιν και παράδοσι του συντριπτικώς πλειοψηφούντος ελληνικού λαού, επικαλούμεθα, ως οι πρόγονοι, την εκ Θεού βοήθειαν και αναφωνούμεν εκ βάθους της ελληνικής μας ψυχής:


Ζήτω η Ελευθερία!
Ζήτω η Ελλάς!
Ζήτω η Νίκη!
ΚΑΤΩ ΤΟ ΦΑΥΛΟΝ ΚΡΑΤΟΣ!
Δια τας Πατριωτικάς Κινήσεις Πολιτών,

Η Συντονιστική Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια: